Veiligheid van persoonsgegevens bij HappyNurse

PRIVACY STATEMENT

HappyNurse en HappyMedStudent, beiden gevestigd te Den Haag aan de Prinses Margrietplantsoen streven ernaar om diensten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is. Respect voor de privacy en een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens zien wij als een belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze diensten. In deze privacyverklaring vindt u algemene informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbaar natuurlijk persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, adres, geboortedatum en bankrekeningnummer.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

HappyNurse en HappymedStudent verwerken je persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor haar dienstverlening.

De volgende persoonsgegevens verwerken wij bij de inschrijving van een zorgverlener / reactie op een vacature:

 • NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
 • geboortegegevens, geslacht
 • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, motivatie, functie, stages en werkervaring
 • gegevens over trainingen en opleidingen die u hebt gevolgd of gedaan
 • gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
 • pasfoto (of ander beeldmateriaal) op vrijwillige basis

Op het moment dat de zorgverlener voor HappyNurse werkt/werkt/heeft gewerkt, verwerken wij:

 • nationaliteit, BSN-nummer, kopie ID bewijs, werkvergunning (indien van toepassing)
 • overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie

Van zzp’ers die gaan werken/werken/hebben gewerkt, verwerken wij geen BSN en kopie ID bewijs, maar een kopie van het uittreksel KVK, btw nummer, polis en betaalbewijs beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Van cliënten in de zorgsector verwerken wij:

 • NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
 • geboortedatum
 • geslacht
 • BSN-nummer
 • zorgvraag, indicatie, duur en kosten zorg
 • verzekeringspakket en polisnummer

De volgende persoonsgegevens verwerken wij van klanten, leveranciers en overige relaties:

 • Naam, contactgegevens en functie.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

HappyNurse en HappyMedStudent verwerken uw persoonsgegevens op een van de wettelijke grondslagen.

HappyNurse en HappyMedStudent verwerken de persoonsgegevens van uitzendkrachten, kandidaten, vast personeel, zzp’ers van HappyNurse (en HappyMedStudent) en sollicitanten hoofdzakelijk omdat de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, danwel omdat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

Persoonsgegevens van cliënten in de zorgsector (thuiszorg of zorginstelling), klanten, leveranciers en overige relaties worden tevens verwerkt omdat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website of de website van een van onze franchisenemers of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

Met het gebruik van deze website deelt u gegevens met ons via cookies. Technische informatie (bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres, datum en tijd van toegang tot de website, gebruikte zoektermen, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken) wordt gebruikt voor het beheer van de website en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Wij gebruiken cookies om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers. Daarnaast kan met uw toestemming gebruik worden gemaakt van tracking cookies. Aan de hand van de pagina's op websites die u bezoekt kan algemene kennis worden verkregen over de wijze waarop een website wordt gebruikt en valt bijvoorbeeld op te maken waarin u geïnteresseerd bent. Het opbouwen van profielen met dergelijke informatie kan vervolgens worden gebruikt voor het gericht sturen van informatie en aanbiedingen.

Doel verwerking persoonsgegevens

HappyNurse en HappyMedStudent zijn een arbeidsbemiddelaar voor de zorgsector met een brede dienstverlening in tijdelijk en vast personeel. HappyNurse en HappyMedStudent bieden uitzend- en detacheringskrachten, bemiddelt ZZP'ers en werft en selecteert vast personeel voor zorginstellingen. Daarnaast zetten wij samen met verpleegkundige ondernemers, volgens het HappyNurse Thuiszorg model wijkteams op en begeleiden de verpleegkundigen in de thuiszorg.

Ons doel is om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij willen u gerichte en persoonlijke service aanbieden en daar hebben wij uw persoonsgegevens voor nodig.

Persoonsgegevens van uitzendkrachten, kandidaten, zzp’ers, vast personeel van HappyNurse en HappyMedStudent en sollicitanten worden verwerkt voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten, de werving & selectie, de salarisadministratie, de personeelsadministratie, het beoordelen en opleiden.

Persoonsgegevens van cliënten worden verwerkt voor het kunnen aanbieden van de zorg, het onderhouden van contact met cliënt en het kunnen declareren van de facturen bij de zorgverzekeraar.

Persoonsgegevens van contactpersonen bij klanten, leveranciers en overige relaties worden verwerkt voor het onderhouden van contacten en het sluiten van overeenkomsten.

Persoonsgegevens niet rechtstreeks verkregen van betrokkene

Indien persoonsgegevens worden verwerkt die wij niet rechtstreeks van u hebben ontvangen, maar via openbaar toegankelijke bronnen, dan wordt u binnen een maand geïnformeerd over welke soort persoonsgegevens het gaat en wat de bron is van de persoonsgegevens.

Op grond van het gerechtvaardigd belang wordt gebruik gemaakt van (job)matching. Het algoritme zoekt patronen in enerzijds alle kennis en vaardigheden van (potentiële) kandidaten en anderzijds datgene dat HappyNurse en HappyMedStudent of opdrachtgevers aanmerken als succesvol. Zo wordt de voorspellende waarde van een match vergroot. Indien HappyNurse hierbij persoonsgegevens afkomstig van openbare bronnen (bijvoorbeeld LinkedIn) verwerkt, wordt u binnen een maand geïnformeerd over welke soort persoonsgegevens het gaat en wat de bron is van de persoonsgegevens. Op grond van toestemming, danwel overeenkomst zullen uw persoonsgegevens worden verwerkt. Indien HappyNurse of HappyMedStudent besluit uw gegevens niet te verwerken of u geeft aan dat u niet wilt dat HappyNurse uw persoonsgegevens verwerkt, dan worden uw persoonsgegevens verwijderd en niet verder verwerkt.

Ontvangers van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan partijen aan wie HappyNurse diensten verleent, partijen die aan HappyNurse diensten verlenen, verzekeraars of andere zakelijke relaties en overheidsinstanties, indien dit noodzakelijk is voor het doel van de verwerking of noodzakelijk is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting. De verstrekking van de persoonsgegevens is altijd in overeenstemming met het doel van de verwerking van persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Doorgifte vindt enkel plaats aan landen met een passend beschermingsniveau.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. Wij hebben hiervoor intern beleid om ervoor te zorgen dat onze diensten zodanig worden ingericht en er een passend beveiligingsniveau van toepassing is. HappyNurse maakt gebruik van 2 factor authenticatie. Personeel van HappyNurse heeft alleen toegang tot uw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is.

Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan verwerkers die namens HappyNurse diensten verlenen, is HappyNurse met hen een verwerkersovereenkomst overeengekomen. Met de verwerkers is eveneens optimale beveiliging overeengekomen.

Bewaartermijnen

Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om u goed van dienst te kunnen zijn. Dit bepaalt ook in eerste instantie de termijn die wij hanteren in het bewaren van uw persoonsgegevens. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zolang dat nodig is om u de dienst te kunnen leveren. Hierna zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens langer te bewaren. Zo is het volgens de belastingwetgeving verplicht fiscaal relevante persoonsgegevens nog zeven jaar te bewaren. En worden medische gegevens van cliënten 15 jaar bewaard.

Persoonsgegevens worden op een eerder moment verwijderd indien HappyNurse het bericht van u ontvangt om uw persoonsgegevens te verwijderen.

Uw privacyrechten

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren, wissen en/of over te laten dragen.

Indien u gebruik wilt maken van een recht of u heeft hierover vragen, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Contact

Heeft u vragen, klachten of opmerkingen over de bescherming van uw persoonsgegevens, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via privacy@happynurse.nl of HappyNurse t.a.v. juridische afdeling, Prinses Margrietplantsoen 85, 2595 BR Den Haag.

privacy@happynurse.nl

Bent u niet tevreden met de behandeling van uw klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door HappyNurse en HappyMedStudent, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Omdat we niet uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze versie is opgesteld in juni, 2023.